Numrat ne anglisht

Meso Anglisht – Numrat ne anglisht  one – nje ►  two – dy ►  three – tre ►four – kater ►  five – pese ►  six – gjashte ►seven – shtate ►eight – tete ►nine – nente ►ten – … Continue reading Numrat ne anglisht